Tag: Car Wash

Haiku: Meditation at the Car Wash

Haiku: Meditation at the Car Wash

Mindfulness at the car wash; a haiku happens.


%d